نحوه تنظيم wildcard dns

  1. ROOT1

    نحوه تنظيم WildCard DNS

    برای تنظیم Wild Card DNS روی یک دامنه به روش زیر باید عمل کنید. نکته مهم: برای این منظور باید حتماً به سرور دسترسی Root داشته باشید و یا اجازه Edit DNS به شما داده شده باشد. 1- به WHM وارد شوید. 2- مراحل زیر را دنبال کنید: Main >> DNS Functions >> Edit DNS Zone...
بالا