property چیست و چرا استفاده؟

  1. ROOT1

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟ property چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟ یک property متشکل از 2 متود set,get است که برای دریافت و یا تخصیص مقادیر به متغیر ها استفاده می شوند .از...
بالا