radio

  1. ROOT1

    امواج رادیویی (Radio Waves),فرکانس رادیویی (RF)

    نموداری از نحوی نویز پذیری امواج رادیویی (Radio Waves) این دسته از امواج ، ماهیت الکترومغناطیس و شامل طیف وسیعی از آن است. در اثر ایجاد دو نیرو عمودی امواج قادرند تا بی نیاز از ماهیت ماده انتقال یابند. فیزیک موج الکترومغناطیس بر طبق باری ست که بر اثر نوسان اتم بار دار ساطع می شود و بسته...
بالا