پراتیها و متودها

  1. ROOT1

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,فیلدها، پراپراتیها و متودها,ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متود...
بالا