راه اندازی cache در میکروتیک

  1. ROOT1

    راه اندازی Cache در میکروتیک

    راه اندازی Cache در میکروتیک برای راه انذازی کش در میکروتیک بجهت مانیتورینگ و افزایش کیفیت کاربران در شبکه بخصصوص در ضمینه دانلود مراحل زیر راانجام دهید ابتدا در winbox به بخش IP > Web Prox y Web ***** setting ===================== Enable Port : 8080 max cache size : 1000 ok...
بالا