راه مقابله با anti ddos

  1. ROOT1

    راه مقابله با Anti DDOS, Port Scanner dan NetCut

    راه مقابله با Anti DDOS, Port Scanner dan NetCut برای مقابله با این حملات میتوانید رول زیر را تنظیم و ست کنید : /ip firewall ****** add action=add-src-to-address-list address-list=DDOS address-list-timeout=15s chain=input comment="" disabled=no dst-port=1337 protocol=tcp add...
  2. ROOT1

    راه مقابله با Anti DDOS, Port Scanner dan NetCut

    برای مقابله با این حملات میتوانید رول زیر را تنظیم و ست کنید : /ip firewall ****** add action=add-src-to-address-list address-list=DDOS address-list-timeout=15s chain=input comment="" disabled=no dst-port=1337 protocol=tcp add action=add-src-to-address-list...
بالا