گرداندن

  1. ROOT1

    تهیه پشتیبان از دیتابیس IBSng و باز گرداندن آن IBSng 1.24 database backup

    تهیه پشتیبان از دیتابیس IBSng و باز گرداندن آن IBSng 1.24 database backup تهیه پشتیبان از دیتابیس IBSng و باز گرداندن آن: su - postgres Backup : pg_dump IBSng > IBSng.bak Restore : psql IBSng < IBSng.bak Or Restore: psql -d IBSng -f IBSng.bak logout بر...
بالا