repair و optimize کردن تمام دیتابیس های mysql با یک دستور

  1. ROOT1

    Repair و Optimize کردن تمام دیتابیس های Mysql با یک دستور

    Repair و Optimize کردن تمام دیتابیس های Mysql با یک دستور دستور زیر رو در SSH بزنید : کد: [email protected] [/]# mysqlcheck -Aor
بالا