رشته

 1. ROOT1

  برنامه اسمبلی نمايش يک رشته کاراکتری در ورودی

  برنامه اسمبلی نمايش يک رشته کاراکتری در ورودی دانلود از اینجا
 2. ROOT1

  کار با کنترلها و کامپوننتها+جایگزین کردن یک رشته درون متن یک textbox به روش اندیس دهی

  کار با کنترلها و کامپوننتها+جایگزین کردن یک رشته درون متن یک textbox به روش اندیس دهی جایگزین کردن یک رشته درون متن یک textbox به روش اندیس دهی با فشار دادن دکمه،زیررشته ی موجود در تکس باکس که از اندیس 12 شروع می شود با *** جایگزین می شود...
 3. ROOT1

  کار با کنترلها و کامپوننتها+بدست آوردن میزان عددی طول رشته ی درون یک TextBox

  کار با کنترلها و کامپوننتها+بدست آوردن میزان عددی طول رشته ی درون یک TextBox بدست آوردن میزان عددی طول رشته ی درون یک TextBoxGraphics txtGraphics = this.textBox1.CreateGraphics(); float width = txtGraphics.MeasureString(textBox1.Text, textBox1.Font).Width; this.Text = width.ToString()...
 4. ROOT1

  آمورش كار با رشته ها در php (قسمت دوم)

  بريدن از ابتداي يک رشته strtok() اين تابع يک رشته رو بر اساس يک کاراکتر جدا مي کند مثلا: <?php $name="shegerdha is best"; $fname=strtok($name," "); echo $fname; ?> در خط دوم متغير name بر اساس space جدا مي شود و مقدار fname برابر با shegerdha مي شود. بريدن از هر جاي تعيين شده يک...
 5. ROOT1

  آمورش كار با رشته ها در php (قسمت اول)

  اتصال رشته ها در PHP از . (نقطه) براي اتصال رشته ها استفاده مي کنند: شما با استفاده از اين تابع مي توانيد اعداد را نيز به رشته ها پيوند دهيد: $new2=$new1.$number; مثال:<?php $one=" Hello "; $two=" Friend "; //delete left space $one=ltrim($one) ; //delete right space $two=rtrim($two) ...
 6. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, رشته ها

  #----------------------------- mystr = "\n" # a newline character mystr = r"\n" # two characters, \ and n #----------------------------- mystr = "Jon 'Maddog' Orwant" # literal single quote inside double quotes mystr = 'Jon "Maddog" Orwant' # literal double quote inside single quotes...
بالا