روش بررسی خالی بودن یک رشته

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,روش بررسی خالی بودن یک رشته

    روش بررسی خالی بودن یک رشته 1 2 3 4 5 string str; if (string.IsNullOrEmpty(str)) { ... } و یا : 1 2 3 4 5 string str; if (str.Trim() == "") { ... } و یا : 1 2 3 4 5 string str; if (str ==...
بالا