پروتکل imap مشخصات imap مزاياي imap

  1. ROOT1

    پروتکل imap مشخصات imap مزاياي imap

    پروتکل IMAPبراي کاربري که يک حساب پست*الکترونيکي در يک ISP دارد که هميشه از طريق کامپيوترش به آن متصل مي*شود POP3 مناسب است و به دليل قدرت و سادگي کاربرد فراواني دارد.اما واقعيت صنعت کامپيوتر اين است که به محضِ اين که چيزي خوب کارکرد افراد تقاضاي خواص بيشتري دارند.اين کار در مورد پست*الکترونيکي...
بالا