پروتکل pop پروتکل pop3 مشخصات pop مزاياي pop معايب pop

  1. ROOT1

    پروتکل pop پروتکل pop3 مشخصات pop مزاياي pop معايب pop

    پروتکل POPدر دنياي نامه، فرستنده يک نامه مي*نويسد و آنرا داخل يک صندوق*پستيTP[18]PT مي*اندازد. وقتي اين اتفاق افتاد، نامه بايستي توسط يک سيستم حمل به مقصد تحويل داده شود. سرانجام، نامه با يک حامل ميل تحويل داده مي*شود که آنرا به صندوق*پستي دريافت*کننده تحويل مي*دهد. ميل را مي* تواند حذف کند و به...
بالا