روتر و nttacplus

  1. ROOT1

    روتر و nttacplus

    نیازی به تعریف کاربر بر روی ad نیست و nttacplus خود به صورت مستقل می تواند authetication را انجام دهد لیکن باید تنظیمات خود را تکمیل کنید تنظیمات authentication و accounting را به صورت زیر انجام دهید 1 2 3 4 5 6 aaa new-model Aaa authentication network default group radius local...
  2. ROOT1

    روتر و nttacplus

    نیازی به تعریف کاربر بر روی ad نیست و nttacplus خود به صورت مستقل می تواند authetication را انجام دهد لیکن باید تنظیمات خود را تکمیل کنید تنظیمات authentication و accounting را به صورت زیر انجام دهید 1 2 3 4 5 6 aaa new-model Aaa authentication network default group radius local...
بالا