آشنائی اوليه با ipv6

  1. ROOT1

    آشنائی اوليه با IPv6

    آشنائی اوليه با IPv6 اينترنت از بدو پيدايش تاكنون، منشاء تحولات عظيمی در حيات بشريت بوده است و ضريب استفاده از آن در اكثر كشورهای جهان همچنان سير صعودی را طی می نمايد. به جرات می توان گفت كه طراحان اوليه اينترنت هرگز تصور اينچنين رشدی را نمی كردند. بديهی است كه طراحی انجام شده در برخی موارد...
بالا