آشنایی با الگوهای طراحی singleton pattern

  1. ROOT1

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی Singleton Pattern

    مفاهیم بنیادین شیء گرایی,الگوهای طراحی (Design Patterns),آشنایی با الگوهای طراحی Singleton Pattern آشنایی با الگوهای طراحی : Singleton Pattern Singleton Pattern هدف : میخواهیم تضمین کنیم که از یک کلاس تنها بتوان یک آبجکت (حالت ساده و متعارف...
بالا