شیوه مقابله با ویروس skynetدر رادیوهای ubiquiti

  1. ROOT1

    شیوه مقابله با ویروس Skynetدر رادیوهای Ubiquiti

    از ابتدای سال 2012 مشاهده شده است که ویروسی به نام SKYNET رادیوهای Ubiquiti مخصوصا سری M را آلوده کرده است.بعد از آلوده شدن ، رادیو سعی در آلوده کردن رادیوهای دیگر می کند و معمولا بعد از یک روز فعالیت ، از کار افتاده و نیاز به خاموش و روشن کردن دارد. شیوه از بین بردن ویروس : از طریق این لینک...
بالا