تبدیل درجه به رادیان و بلعکس

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل درجه به رادیان و بلعکس

    تبدیل درجه به رادیان و بلعکس 1 2 3 4 public static double ConvertDegreesToRadians(double degrees) { return ((Math.PI / 180) * degrees); } 1 2 3 4 public static double ConvertRadiansToDegrees(double radians) { return ((180 /...
بالا