تبدیل یک enum به یک datatable

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل یک Enum به یک DataTable

    تبدیل یک Enum به یک DataTable با فرض داشتن یک enum مانند : 1 2 3 4 5 6 7 8 public enum <b>UserNames</b> { Sinpin, Masoud, Behrouz, Omid, Ali } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 public DataTable...
بالا