تبدیل مقدار یک عبارت رشته ای به یک عدد صحیح

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل مقدار یک عبارت رشته ای به یک عدد صحیح

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل مقدار یک عبارت رشته ای به یک عدد صحیح تبدیل مقدار یک عبارت رشته ای به یک عدد صحیح 1 int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text); یا : 1 int n = Int32.Parse(textBox1.Text); و چنانچه امکان خطا باشد که...
بالا