تبدیل نوع enum به int

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل نوع enum به int

    تبدیل نوع enum به int 1 2 3 4 public enum Days { Sat = 1, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri }; int x = (int) Days.Mon;
بالا