تبدیل آرایه از بایتها به یک رشته و بلعکس

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل آرایه از بایتها به یک رشته و بلعکس

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل آرایه از بایتها به یک رشته و بلعکس تبدیل آرایه از بایتها به یک رشته و بلعکس 1 2 3 4 5 6 7 8 //You have a byte[] representing some binary information, such as a bitmap. // You need to encode this data into a string...
بالا