تبدیل رشته حاوی تاریخ شمسی به متناظر میلادی آن

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل رشته حاوی تاریخ شمسی به متناظر میلادی آن

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل رشته حاوی تاریخ شمسی به متناظر میلادی آن تبدیل رشته حاوی تاریخ شمسی به متناظر میلادی آن 1 using System.Globalization; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 public DateTime Shamsi2Miladi(string _date) { int year =...
بالا