تبدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس

    کار کردن با انواع داده ها,تبدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس تبدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس تبدیل یک متغیر بولین به نوع صحیح : 1 2 bool flag = false; int i = (flag ? 1 : 0); تبدیل یک عدد صحیح به متناظر بولین آن ...
بالا