تفاوت بین xml and xmlschema.xsd and xsltfile.xslt

  1. ROOT1

    تفاوت بین XMl and XMLSchema.xsd and XSLTFile.xslt

    xslt تغییر شکلی از فایل های xml هستش که عموما در سرویس های خبر گذاری استفاده می شود.از این قالب معمولا در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم یک فایل xml را به کلاینت های مختلفی ارسال کرده و لازم باشه بر حسب کشور و زبان کاربران این فایل ترجمه کردد.در این رابطه می تونی به مقاله XSLT در یک نگاه...
بالا