تغییر آدرس ip در لینوکس

  1. ROOT1

    تغییر آدرس ip در لینوکس

    به منظور تغییر IP در لینوکس باید گامهای زیر را دنبال نمایید: از طریق SSH و کاربر Root (ریشه) به سرور خود وارد شوید. اکنون فایل پیکربندی شبکه را باز کنید. nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 خروجی دستور بالا به شکل زیر است: # Advanced micro Devices [AMD] Device =eth0 BOOTPROTO=static...
بالا