تنظيم فايروال ايستگاه كاري براي بلوك كردن عملكرد ساسر

  1. ROOT1

    روش تنظيم فايروال مربوط به ايستگاه كاري براي بلوك كردن عملكرد ساسر نرم افزار isa

    روش تنظيم فايروال مربوط به ايستگاه كاري براي بلوك كردن عملكرد ساسر نرم افزار isa روش تنظيم فايروال مربوط به ايستگاه كاري براي بلوك كردن عملكرد ساسر عملكرد مشكوك ساسر در اين مرحله بنام avserve و avserve2 شناخته شده است. توجه داشته باشيد عملكرد ساسر با نام هاي متفاوت انجام ميشود مراحل...
بالا