تنظیم iptables برای بالا بردن ضریب امنیت سرور تلفنی asterisk

  1. ROOT1

    تنظیم IPTables برای بالا بردن ضریب امنیت سرور تلفنی Asterisk

    تنظیم IPTables برای بالا بردن ضریب امنیت سرور تلفنی Asterisk وقتی از Asterisk به عنوان سوییچ نرم افزاری (SoftSwitch ) برای انتقال ترافیک VoiceOverIP سازمان استفاده می کنید و هزینه زیادی برای ترافیک داخلی و بین الملل پرداخت...
بالا