تنظیم tcp/ip از طریق دستورات command prompt

  1. ROOT1

    تنظیم TCP/IP از طریق دستورات Command Prompt

    Netsh.exe ابزاریست که از طریق Command-Line به شما اجازه می دهد تا به صورت Local و یا Remote تنظیمات شبکه ی کامپیوتری که Netsh.exe را اجرا میکند را تغییر و یا نمایش دهید. Netsh.exe همچنین از طریق Scripting این اجازه را به شما می دهد تا گروهی از دستورات را به حالت Batch برای کامپیوترهای مشخصی...
بالا