تنظیمات اولیه شبکه در دبین و آبانتو و مبتنی بر

  1. ROOT1

    تنظیمات اولیه شبکه در دبین و آبانتو و توزیع ها مبتنی بر آنها

    تنظیمات اولیه شبکه در دبین و آبانتو و توزیع ها مبتنی بر آنها به درخواست تعدادی از عزیزان در این آموزش به شیوه تنظیمات اولیه سیستم برای اتصال به شبکه از قبیل تنظیم Hostname , Dns و IP address میپردازیم. 1-Hostname برای تنظیم Hostname بدین طریق عمل میکنیم : gotonetwork:#echo computername >...
بالا