تنظیمات مربوط به tcp/ip را در لینوکس

  1. ROOT1

    تنظیمات مربوط به tcp/ip را در لینوکس

    برای تعریف DNS سرور در فایل /etc/resolv.conf به شکل زیر DNS سرور ها را تعریف کنید : 1 2 3 nameserver 192.9.9.3 nameserver 4.2.2.4 و در مسیر /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 سایر تنظیمات TCP/IP را به شکل زیر انجام دهید : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DEVICE=eth0:0 ONBOOT=yes...
بالا