tracert/traceroute چیست؟

  1. ROOT1

    Tracert/traceroute چیست؟

    همانطور كه از نام اين ابزار پيداست از tracert براي پيدا كردن مسير بين دو Host يا به عبارتي دو دستگاه داراي آدرس شبكه كه همديگر را مي بينند استفاده مي شود و اين دستور از طريق پروتكل ICMP اين عمل را انجام مي دهد و آن بدين صورت است كه پاكت echo request توسط كامپيوتر ما به دستگاه مقصد ارسال مي...
بالا