توابع خطرناک ftp

  1. ROOT1

    توابع خطرناک ftp

    اگه توابع ftp باز باشند بهتره بعضی* cmsها و ftp manager های تحت وب با این توابع کار میکنن توابع خطرناک اصلی این*ها هستند: کد: exec,system, passthru,readfile,shell_exec,escapeshellarg,escapeshellcmd,proc_close, proc_open,ini_alter,dl,popen,parse_ini_file, show_source,curl_exec...
بالا