تولید رمز تصادفی در لینوکس

  1. ROOT1

    تولید رمز تصادفی در لینوکس

    با استفاده از تابع زیر میشه رمز تصادفی تولید کرد ... دستور زیر رو وارد کنید: کد: $HOME/.bashrc تابع genpasswd رو بصورت زیر اضافه کنید و فایل رو ذخیره کنید: کد: genpasswd() { local l=$1 [ "$l" == "" ] && l=16 tr -dc A-Za-z0-9_ < /dev/urandom | head -c ${l} | xargs }...
بالا