کوئری روی دو جدول در دو پایگاه داده ی مختلف

  1. ROOT1

    کوئری روی دو جدول در دو پایگاه داده ی مختلف

    کوئری روی دو جدول در دو پایگاه داده ی مختلف با Stored Procedure ها
بالا