حل تمرین های نمونه با پایتون python

 1. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, توسعه Web Automation

  Introduction Fetching a URL from a Perl Script #----------------------------- import urllib content = urllib.urlopen(url).read() try: import urllib content = urllib.urlopen(url).read() except IOError: print "could not get %s" % url #----------------------------- # download the...
 2. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, برنامه نویسی CGI Programming

  Introduction # Introduction # # There is no standard cgi/web framework in python, # this is reason for ranting now and then. # # See `PyWebOff <http://pyre.third-bit.com/pyweb/index.html>`__ # which compares CherryPy, Quixote, Twisted, WebWare and Zope # Karrigell and print stantements. # #...
 3. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, سرویس اینترنت Internet Services

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, سرویس اینترنت Internet Services Simple DNS Lookups import socket try: host_info = socket.gethostbyname_ex(name) # (hostname, aliaslist, ipaddrlist) except socket.gaierror, err: print "Can't resolve hostname %s: %s" % (name, err[1])...
 4. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, ساکت ها Sockets

  Introduction # Socket Programming (tcp/ip and udp/ip) import socket # Convert human readable form to 32 bit value packed_ip = socket.inet_aton("208.146.240.1") packed_ip = socket.inet_aton("www.oreilly.com") # Convert 32 bit value to ip adress ip_adress = socket.inet_ntoa(packed_ip) #...
 5. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, بخش Process Management and Communication

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, بخش Process Management and Communication Gathering Output from a Program import popen2 # other popen methods than popen4 can lead to deadlocks # if there is much data on stdout and stderr (err_out, stdin) = popen2.popen4("program args") lines =...
 6. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, اینترفیس ها User Interfaces

  Parsing Program Arguments #----------------------------- # Parsing program arguments # -- getopt way (All Python versions) #----------------------------- # Preamble import sys import getopt # getopt() explicitly receives arguments for it to process. # No magic. Explicit is better than...
 7. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,دسترسی دیتابیس Database Access

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,دسترسی دیتابیس Database Access Introduction # See http://www.python.org/doc/topics/database/ for Database Interfaces details. # currently listed on http://www.python.org/doc/topics/database/modules/ # # DB/2, Informix, Interbase, Ingres, JDBC, MySQL...
 8. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, کلاس ها و ابجکت ها Classes, Objects, and Ties

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, کلاس ها و ابجکت ها Classes, Objects, and Ties #----------------------------- # Inside a module named 'Data' / file named 'Data.py' class Encoder(object): pass #----------------------------- obj = [3, 5] print type(obj), id(obj), ob[1] ## Changing the...
 9. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, رفرنس ها References and Records

  #Introduction. # In Python, all names are references. # All objects are inherently anonymous, they don't know what names refer to them. print ref # prints the value that the name ref refers to. ref = 3 # assigns the name ref to the value 3. #----------------------------- aref = mylist...
 10. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, ساب روتینگ ها Subroutines

  Subroutines Introduction #----------------------------- # DO NOT DO THIS... greeted = 0 def hello(): global greeted greeted += 1 print "hi there" #... as using a callable object to save state is cleaner # class hello # def __init__(self): # self.greeted = 0 # def...
 11. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, دایرکتوری ها Directories

  Introduction #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin/vi") #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin") #----------------------------- entry = os.stat(INFILE.name) #----------------------------- entry = os.stat("/usr/bin/vi") ctime = entry.st_ino size =...
 12. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, فایل File Contents

  #----------------------------- for line in DATAFILE: line = line.rstrip() size = len(line) print size # output size of line #----------------------------- for line in datafile: print length(line.rstrip()) # output size of line #----------------------------- lines =...
 13. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,دسترسی فایل File Access

  for line in open("/usr/local/widgets/data"): if blue in line: print line[:-1] #--------- import sys, re pattern = re.compile(r"\d") for line in sys.stdin: if not pattern.search(line): sys.stderr.write("No digit found.\n") sys.stdout.write("Read: " + line)...
 14. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,الگوهای تطبیقی

  # Note: regexes are used less often in Python than in Perl as tasks are often # covered by string methods, or specialised objects, modules, or packages. import re # "re" is the regular expression module. re.search("sheep",meadow) # returns a MatchObject is meadow contains...
 15. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,Hashes

  5. Hashes Introduction #----------------------------- # dictionaries age = {"Nat": 24, "Jules": 24, "Josh": 17} #----------------------------- age = {} age["Nat"] = 24 age["Jules"] = 25 age["Josh"] = 17 #----------------------------- food_color = {"Apple": "red"...
 16. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python,آرایه ها Arrays

  Introduction #----------------------------- # Python does not automatically flatten lists, in other words # in the following, non-nested contains four elements and # nested contains three elements, the third element of which # is itself a list containing two elements: non_nested = ["this"...
 17. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, تاریخ و زمان Dates and Times

  Introduction #----------------------------- #introduction # There are three common ways of manipulating dates in Python # mxDateTime - a popular third-party module (not discussed here) # time - a fairly low-level standard library module # datetime - a new library module for Python 2.3 and...
 18. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, شمارنده ها Numbers

  #----------------------------- # The standard way of validating numbers is to convert them and catch # an exception on failure try: myfloat = float(mystr) print "is a decimal number" except TypeError: print "is not a decimal number" try: myint = int(mystr) print "is an...
 19. ROOT1

  حل تمرین های نمونه با پایتون python, رشته ها

  #----------------------------- mystr = "\n" # a newline character mystr = r"\n" # two characters, \ and n #----------------------------- mystr = "Jon 'Maddog' Orwant" # literal single quote inside double quotes mystr = 'Jon "Maddog" Orwant' # literal double quote inside single quotes...
بالا