خطای پایگاه داده 'server shutdown in progress

  1. ROOT1

    خطای پایگاه داده 'Server shutdown in progress

    این خطا دو علت اصلی دارد: 1.اجرای عملیات MySQL query بیش از حد طولانی می شود و MySQL server times out فرا می رسد. راه حل رفع این مشکل بهینه سازی پایگاه داده می باشد تاquery های خراب را بازسازی نماید. 2.یکی از جداول در پایگاه داده دچار مشکل شده است. راه حل این مشکل تعمیر و بهینه سازی پایگاه...
بالا