خطای existing configuration file (./config.inc.php) is not readable.

  1. ROOT1

    خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. در phpmyadmin

    مشکل: در زمان بازکردن phpmyadmin خطای Existing configuration file (./config.inc.php) is not readable. نمایش داده میشود. راه حل: در این مورد کاری از دست شما ساخته نیست،لطفا به مدیر سرور بگوید .
بالا