خطای http error 404 پس از نصب php روی iis 6

  1. ROOT1

    مواجه شدن با خطای HTTP Error 404 پس از نصب php روی IIS 6 (روی Windows 2003 Server)

    مواجه شدن با خطای HTTP Error 404 پس از نصب php روی IIS 6 (روی Windows 2003 Server) پس از نصب php روی IIS 6 اگرچه پسوند php. روی IIS برای php.exe تنظیم می شود ولی موقع درخواست یک صفحه php از درون مرورگر با خطای شماره 404 مواجه می شویم. علت بروز این خطا آنست که IIS بصورت پیش فرض از اجرای...
بالا