خوندن خط به خط یک رشته چند سطری

  1. ROOT1

    کار کردن با انواع داده ها,خوندن خط به خط یک رشته چند سطری

    کار کردن با انواع داده ها,خوندن خط به خط یک رشته چند سطری خوندن خط به خط یک رشته چند سطری using System.IO; string s = @"salam dooste man"; using (StringReader sr = new StringReader(s)) { while (sr.Peek() > 0)...
بالا