عدم نمایش عکسهای kloxo

  1. ROOT1

    عدم نمایش عکسهای kloxo

    عکسهای مربوط به کنترل پنل kloxo نمایش داده نمیشود. برای رفع این مشکل دستورات زیر را در ssh وارد نمایید: کد: rm -rf /var/cache/kloxo/* /script/upcp
بالا