عوض کردن پورت apache در centos

  1. ROOT1

    عوض کردن پورت apache در centOS

    قبل از انجام این تغییرات مطمئن شوید که selinux غیرفعال باشد . و اگر نتوانستید و یا مایل به غیرفعال کردن selinux نیستید ، با دستور : کد: semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080 چنانچه پورت مورد نظر شما 8080 باشد ، پورتی را معرفی نمایید تا اپاچی بتواند به آن bind شود .
  2. ROOT1

    عوض کردن پورت apache در centOS

    قبل از انجام این تغییرات مطمئن شوید که selinux غیرفعال باشد . و اگر نتوانستید و یا مایل به غیرفعال کردن selinux نیستید ، با دستور : کد: semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080 چنانچه پورت مورد نظر شما 8080 باشد ، پورتی را معرفی نمایید تا اپاچی بتواند به آن bind شود .
بالا