زمانبندی اجرای فرامین و برنامه ها با anacron

  1. ROOT1

    زمانبندی اجرای فرامین و برنامه ها با Anacron

    anacron را میتوان برای اجرای دستورات بصورت دوره ای استفاده کرد که این فواصل به روز تعیین می شوند.برخلاف cron , تصور نمی کند که دستگاه 24 ساعت بطور مستمر روشن است.از این رو آن را میتوان در دستگاههایی که 24 ساعت روشن نیستند برای کنترل jobهای روزانه هفتگی و ماهانه که بطور معمول با cron صورت...
بالا