با بازی پوکمون گو از این ببعد با افراد بیشتری که موبایل بدست در خیابان هستند روبرو خواهیم شد.

p_shayeste

کاربر سطح 2
#1
با بازی پوکمون گو از این ببعد با افراد بیشتری که موبایل بدست در خیابان هستند روبرو خواهیم شد.

 
بالا