تفاوت Intel Xeon 5150 و AMD Phenom II X4 840

ROOT1

Administrator
#1
تفاوت Intel Xeon 5150 و AMD Phenom II X4 840

[h=1]Intel Xeon 5150 vs AMD Phenom II X4 840[/h]

[h=3] Intel Xeon 5150 [/h]

  • [*=left]2.66 GHz
    [*=left]Dual core

Intel-Xeon-5150-front.jpg

6 Out of 10​


VS​


<label class="older">older</label> Released January, 2011​
[h=3] AMD Phenom II X4 840 [/h]

  • [*=left]3.2 GHz
    [*=left]Quad core

AMD-Phenom-II-X4-840-front.jpg

6.1 Out of 10​


When I got to 4 Ghz at 1.3875 Vcore I was pretty satisfied.​
<cite> by dstoler (Nov, 2011) </cite>​[TABLE="class: ad-table"]
<tbody>[TR]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][h=2]CPUBoss Review <small>Our evaluation of 5150 vs 840</small>[/h]
[TABLE]
<tbody>[TR="class: conclusion-subtitle"]
[TD="class: icon-wrapper, align: left"]
[/TD]
[TD] [h=3]Performance[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [h=3]<small>Benchmark performance using all cores</small>[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Xeon 5150​
5.6​Phenom II X4 840​
6.2​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Passmark and GeekBench​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[TABLE]
<tbody>[TR="class: conclusion-subtitle"]
[TD="class: icon-wrapper, align: left"]
[/TD]
[TD] [h=3]Single-core Performance[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [h=3]<small>Individual core benchmark performance</small>[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Xeon 5150​
7.0​Phenom II X4 840​
6.6​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Passmark (Single Core)​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR="class: conclusion-subtitle"]
[TD="class: icon-wrapper, align: left"]
[/TD]
[TD] [h=3]Power Consumption[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [h=3]<small>How much power does the processor require?</small>[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Xeon 5150​
5.2​Phenom II X4 840​
5.1​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
TDP​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[TABLE]
<tbody>[TR="class: conclusion-subtitle"]
[TD="class: icon-wrapper, align: left"]
[/TD]
[TD] [h=3]Value[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Xeon 5150​
N/A​Phenom II X4 840​
N/A​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Performance Per Dollar​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[HR][/HR] [TABLE]
<tbody>[TR="class: conclusion-subtitle"]
[TD="class: icon-wrapper, align: left"]
[/TD]
[TD] [h=3]CPUBoss Score[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [h=3]<small>Performance, Single-core Performance, Power Consumption and Value</small>[/h]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"]
Xeon 5150​
6.0​Phenom II X4 840​
6.1​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: image leftPane"]
212a45c24293f33be10cdb384e65be10-169-200

[/TD]
[TD] [h=3]Winner
AMD Phenom II X4 840[/h]
CPUBoss recommends the AMD Phenom II X4 840 based on its .​


[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[h=2]Cast your vote <small>Do you agree or disagree with CPUBoss?</small>[/h]
Thanks for adding your opinion. Follow us on Facebook to stay up to date with the latest news!​

VS​


[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: heading"] [h=3] Intel Xeon 5150 [/h] [/TD]
[TD="class: image, align: left"]
Intel-Xeon-5150-front.jpg
[/TD]
[TD="class: social"]

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: social"]

[/TD]
[TD="class: image, align: left"]
AMD-Phenom-II-X4-840-front.jpg
[/TD]
[TD="class: heading"] [h=3] AMD Phenom II X4 840 [/h]
CPUBoss Winner​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE="class: ad-table"]
<tbody>[TR]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[h=2]Differences <small>What are the advantages of each</small>[/h]
[TABLE="class: specs"]
<tbody>[TR="class: light"]
[TD="colspan: 5"] [TABLE="class: product-header"]
<tbody>[TR]
[TD="class: image, align: left"]
Intel-Xeon-5150-front.jpg
[/TD]
[TD] [h=3]Reasons to consider the
Intel Xeon 5150 [/h] [/TD]
[TD="class: td-correction"] [TABLE="class: wrapper layout"]
<tbody>[TR]
[TD]
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="align: left"] Buy now [/TD]
[TD="class: merchant"]
85e2d973e55e67efcad29ee906ba8555-110-17
[/TD]
[TD="align: left"] $600 [/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


blue-report-icon.png
Report a correction​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD="colspan: 5, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Much more l2 cache per core[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]2 MB/core[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]0.5 MB/core[/TD]
[TD="class: description, align: left"]4x more l2 cache per core[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]More l2 cache[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]4 MB[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]2 MB[/TD]
[TD="class: description, align: left"]2x more l2 cache; more data can be stored in the l2 cache for quick access later[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Supports more CPUs in SMP configuration[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]2[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]1[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Twice as many CPUs in SMP configuration[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Lower typical power consumption[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]52.81W[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]77.19W[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 30% lower typical power consumption[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Better PassMark (Single core) score[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]1,021[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]824[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Around 25% better PassMark (Single core) score[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Lower annual commercial energy cost[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]56.94 $/year[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]83.22 $/year[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 30% lower annual commercial energy cost[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Lower annual home energy cost[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]15.66 $/year[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]22.89 $/year[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 30% lower annual home energy cost[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD="colspan: 5"] [TABLE="class: product-header"]
<tbody>[TR]
[TD="class: image, align: left"]
AMD-Phenom-II-X4-840-front.jpg
[/TD]
[TD] [h=3]Reasons to consider the
AMD Phenom II X4 840 [/h] [/TD]
[TD="class: td-correction"]
blue-report-icon.png
Report a correction​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD="colspan: 5, align: left"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Newer manufacturing process[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]45 nms[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]65 nms[/TD]
[TD="class: description, align: left"]A newer manufacturing process allows for a more powerful, yet cooler running processor[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Higher clock speed[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]3.2 GHz[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]2.66 GHz[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 20% higher clock speed[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Marginally newer[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]Jan, 2011[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]Jun, 2006[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Release date over 4 years later[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Better geekbench (32-bit) score[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]5,526[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]2,475[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Around 2.2x better geekbench (32-bit) score[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Better overclocked clock speed (Air)[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]3.93 GHz[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]3.1 GHz[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 25% better overclocked clock speed (Air)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]More cores[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]4[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]2[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Twice as many cores; run more applications at once[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Better PassMark score[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]2,813[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]1,727[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Around 65% better PassMark score[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Higher Maximum Operating Temperature[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]71 °C[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]65 °C[/TD]
[TD="class: description, align: left"]Around 10% higher Maximum Operating Temperature[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: label, align: left"]Significantly better overclocked clock speed (Water)[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]4.32 GHz[/TD]
[TD="class: vs, align: left"]vs[/TD]
[TD="class: value right, align: left"]2.67 GHz[/TD]
[TD="class: description, align: left"]More than 60% better overclocked clock speed (Water)[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE="class: ad-table"]
<tbody>[TR]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[h=2]Benchmarks <small>Real world tests of Xeon 5150 vs Phenom II X4 840</small>[/h]
[h=3]GeekBench (32-bit)[/h] <aside class="top-10"></aside>
Xeon 5150​
2,475​Phenom II X4 840​
5,526​
<cite> browser.primatelabs.com </cite>​

[h=3]GeekBench[/h] <aside class="top-10"></aside>
Xeon 5150​
2,908​Phenom II X4 840​
7,871​
[h=3]Passmark[/h] <aside class="top-10"></aside>
Xeon 5150​
1,727​Phenom II X4 840​
2,813​
<cite> cpubenchmark.net </cite>​

[h=3]Passmark (Single Core)[/h] <aside class="top-10"></aside>
Xeon 5150​
1,021​Phenom II X4 840​
824​
<cite> cpubenchmark.net </cite>​[TABLE="class: ad-table"]
<tbody>[TR]
[TD="align: left"]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


[h=2]Specifications <small>Full list of technical specs</small>[/h]
[TABLE]
<tbody>[TR="class: heading first"]
[TH="class: group"][h=3]summary[/h][/TH]
[TH="class: product left, align: left"]Xeon 5150 [/TH]
[TH="class: vs, align: left"]vs [/TH]
[TH="class: product right, align: left"]Phenom II X4 840 [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Clock speed[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 2.66 GHz [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 3.2 GHz [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Cores[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] Dual core [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] Quad core [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Socket type[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]
[/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] LGA 771 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] AM3 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Is hyperthreaded[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] No [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] No [/TD]
[/TR]
[TR="class: heading"]
[TH="class: group, colspan: 4"][h=3]features[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Has a NX bit[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] Yes [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] Yes [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Has vitualization support[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] Yes [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] Yes [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Instruction-set-extensions[/TH]
[TD="class: value left, align: left"]
[/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] MMX [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] SSE [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] SSE3 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] SSE2 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] SSE4a [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: value left, colspan: 2, align: left"] 3DNow! [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Supports dynamic frequency scaling[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] Yes [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] Yes [/TD]
[/TR]
[TR="class: heading"]
[TH="class: group, colspan: 4"][h=3]gpu[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]GPU[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] None [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] None [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Label[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Latest DirectX[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Number of displays supported[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]GPU clock speed[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Turbo clock speed[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]3DMark06[/TH]
[TD="class: na value left, align: left"] N/A [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: na value right, align: left"] N/A [/TD]
[/TR]
[TR="class: heading"]
[TH="class: group, colspan: 4"][h=3]bus[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Clock speed[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 1,333 MHz [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 2,000 MHz [/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE]
<tbody>[TR="class: heading first"]
[TH="class: group"][h=3]details[/h][/TH]
[TH="class: product left, align: left"]Xeon 5150 [/TH]
[TH="class: vs, align: left"]vs [/TH]
[TH="class: product right, align: left"]Phenom II X4 840 [/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Architecture[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] x86-64 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] x86-64 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Threads[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 2 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 4 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]L2 cache[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 4 MB [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 2 MB [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]L2 cache per core[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 2 MB/core [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 0.5 MB/core [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Manufacture process[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 65 nms [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 45 nms [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Max CPUs[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 2 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 1 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Voltage range[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 1 - 1.5V [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 0.85 - 1.4V [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Operating temperature[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] Unknown - 65°C [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] Unknown - 71°C [/TD]
[/TR]
[TR="class: heading"]
[TH="class: group, colspan: 4"][h=3]overclocking[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Overclocked clock speed[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 3.1 GHz [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 3.93 GHz [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Overclocked clock speed (Water)[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 2.67 GHz [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 4.32 GHz [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]PassMark (Overclocked)[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 1,498.5 [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 1,971.6 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Overclocked clock speed (Air)[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 3.1 GHz [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 3.93 GHz [/TD]
[/TR]
[TR="class: heading"]
[TH="class: group, colspan: 4"][h=3]power consumption[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]TDP[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 65W [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 95W [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Annual home energy cost[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 15.66 $/year [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 22.89 $/year [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Annual commercial energy cost[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 56.94 $/year [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 83.22 $/year [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Performance per watt[/TH]
[TD="class: value left, align: left"] 4.32 pt/W [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: better value right, align: left"] 5.46 pt/W [/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: prop, align: left"]Typical power consumption[/TH]
[TD="class: better value left, align: left"] 52.81W [/TD]
[TD="class: vs, align: left"][/TD]
[TD="class: value right, align: left"] 77.19W [/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE][TABLE]
<tbody>[TR]
[TD="class: box-and-button"]
5f6389845ce2cb4003b15edba713e493-230-152

Intel Xeon 5150​
white-report-icon.png
Report a correction​
[/TD]
[TD="class: box-and-button-right, width: 50%"]
212a45c24293f33be10cdb384e65be10-194-230

AMD Phenom II X4 840​
white-report-icon.png
Report a correction​
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

 
بالا