دانلود مجموعه کاملVMware ESXi 7,VMware NSX-T,VMware vCenter 7VMware vSAN 7 با keygen

encore078

کاربر سطح یک
#1
سلام دوستان
با مجموعه کامل سری VMware اومدم
دانلود مجموعه کامل:
VMware ESXi 7,VMware NSX-T,VMware vCenter 7VMware vSAN 7,VMware vSphere Replication 8,vSphere Bitfusion,VMware NSX for vSphere,VMware Remote Console
, بعلاوه keygen

کل فایل 84 گیگابایت هست که می تونید به انتخاب هر کدام از فایلها رو خواستید دانلود کنید

نیاز به utorrent یا transmission


لیست فایل ها

code:
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_Custom_Cisco_4.1.1a.iso351.20MB
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_Custom_Cisco_4.1.1a_Bundle.zip338.62MB
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_Fujitsu_v500_1.iso369.03MB
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_Fujitsu_v500_1_offline_bundle.zip356.01MB
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020_depot.zip378.07MB
VMware ESXi 7/VMware_ESXi_7.0.0_16324942_HPE_700.0.0.10.5.5.46_Jun2020.iso393.88MB
VMware ESXi 7/VMware-ESXi-7.0.1-16412512-depot.zip383.73MB
VMware ESXi 7/VMware-ESXi-7.0.1-16412512-vib-test-certs.zip25.38KB
VMware ESXi 7/VMware-ESXi-7.0b-16324942-depot.zip484.99MB
VMware ESXi 7/VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-15843807.x86_64-DellEMC_Customized-A00.zip337.60MB
VMware ESXi 7/VMware-VMvisor-Installer-7.0.0-16324942.x86_64-DellEMC_Customized-A02.iso354.56MB
VMware ESXi 7/VMware-VMvisor-Installer-7.0.1-16412512.x86_64.iso392.32MB
VMware ESXi 7/VMware-VMvisor-Installer-7.0b-16324942.x86_64.iso351.90MB
VMware NSX for vSphere/nsx-l2vpn-client-ovf-16471141.tar.gz159.07MB
VMware NSX for vSphere/VMware-NSX-Manager-6.4.7-16509800.ova2.30GB
VMware NSX for vSphere/VMware-NSX-Manager-upgrade-bundle-6.4.7-16509800.tar.gz2.21GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-edge-3.0.1.1.0.16556507.iso1.06GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-edge-3.0.1.1.0.16556507.ova1.72GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-l2vpn-client-ovf-11197779.tar.gz146.92MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-container-rhel76_x86_64.tar.gz60.94MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-container-rhel77_x86_64.tar.gz57.99MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-linux64-bionic_amd64.tar.gz72.35MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-linux64-sles12sp3.tar.gz63.39MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-linux64-sles12sp4.tar.gz60.99MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-rhel76_x86_64.tar.gz60.94MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-rhel77_x86_64.tar.gz57.98MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-baremetal-server-ubuntu-xenial_amd64.tar.gz72.34MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-esx65.zip29.24MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-esx67.zip29.51MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-esx70.zip29.53MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-linux64-bionic_amd64.tar.gz72.35MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-linux64-sles12sp3.tar.gz63.39MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-linux64-sles12sp4.tar.gz60.99MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-rhel76_x86_64.tar.gz60.94MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-rhel77_x86_64.tar.gz57.98MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.1.0.16556498-ubuntu-xenial_amd64.tar.gz72.34MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-lcp-3.0.1.16556498-baremetal-server-win32_vs2017.zip132.68MB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-unified-appliance-3.0.1.1.0.16556500.ova11.03GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/nsx-unified-appliance-3.0.1.1.0.16556500.qcow212.64GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/VMware-CC-upgrade-bundle-3.0.1.1.0.16556497.mub7.06GB
VMware NSX-T/3.0.1.1/VMware-NSX-upgrade-bundle-3.0.1.1.0.16556497.mub8.21GB
VMware Remote Console/VMware-Remote-Console-11.2.0-16492666.dmg22.21MB
VMware Remote Console/VMware-Remote-Console-11.2.0-16492666.x86_64.bundle64.10MB
VMware Remote Console/VMware-VMRC-11.2.0-16492666.zip88.33MB
VMware vCenter 7/VMware-TlsReconfigurator-7.0.0-15952498.x86_64.rpm34.24KB
VMware vCenter 7/VMware-vCenter-Server-Appliance-7.0.0.10600-16620007-updaterepo.zip5.34GB
VMware vCenter 7/VMware-VCSA-all-7.0.0-16620007.iso7.40GB
VMware vRealize Log Insight 8/VMware-vRealize-Log-Insight-8.1.1.0-16281169_OVF10.ova1.36GB
VMware vRealize Log Insight 8/VMware-vRealize-Log-Insight-8.1.1-16281169.pak684.79MB
VMware vRealize Orchestrator/O11N_VA-8.1.0.9326-15995344_OVF10.ova3.16GB
VMware vRealize Orchestrator/O11N_VA-8.1.0.9326-15995344-updaterepo.iso2.69GB
VMware vSAN 7/VMware vSphere Beta - vSAN licenses for RC3.pdf105.64KB
VMware vSAN 7/VMware-VirtualSAN-Witness-7.0.0-15843807.ova500.47MB
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962_OVF10.cert1.92KB
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962_OVF10.mf573B
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962_OVF10.ovf59.55KB
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962-cloud-components.vmdk93.51MB
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962-log.vmdk2.03MB
VMware vSAN 7/VMware-vSAN-File-Services-Appliance-7.0.0.1000-15817962-system.vmdk883.05MB
VMware vSphere Replication 8/VMWare-vSphere_Replication-8.3.0-16284275.iso1.28GB
vSphere Bitfusion/bitfusion-client-centos7-2.0.0-11.x86_64.rpm17.35MB
vSphere Bitfusion/bitfusion-client-ubuntu1804_2.0.0-11_amd64.deb17.45MB
vSphere Bitfusion/bitfusion-server-2.0.0-11.ova494.17MB
vSphere Bitfusion/vmware.bitfusion.key1.74KB
VMware-all-7.0-keygen.rar33.27KB
لینک دانلود :

اینجا
 
بالا