نصب IBSng و خطای Internal Error, Can't connect to IBS Core

ROOT1

Administrator
#1
کد:

service postgresql restart
Selinux را disable کنید :

کد:

nano /etc/selinux/config
و به این صورت ویرایش نمایید :

کد:

# This file controls the state of SELinux on the system. # SELINUX= can take one of these three values: # enforcing - SELinux security policy is enforced. # permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing. # disabled - No SELinux policy is loaded. SELINUX=disabled # SELINUXTYPE= can take one of these two values: # targeted - Only targeted network daemons are protected. # strict - Full SELinux protection. SELINUXTYPE=targeted
کد:

service IBSng restart
مجددا تلاش کنید .

دقت نمایید در حین انجام این مراحل به error بر نخورید . ( در صورت وجود error ها را کامل قرار دهید )

اگر قبلا درست بوده و حالا مشکل پیدا کرده دستورات زیر را بزنید
service iptables stop
service postgresql start
service IBSng restart
service httpd restart
 
بالا